تاريخ : چهارشنبه پانزدهم آذر 1391 | 22:26 | نویسنده : نادر بلال زاده
تاريخ : چهارشنبه پانزدهم آذر 1391 | 22:23 | نویسنده : نادر بلال زاده
تاريخ : سه شنبه هشتم آذر 1390 | 20:47 | نویسنده : نادر بلال زاده

 

ردیف

تاریخ

مطالب پیش بینی شده

صفحه

مطالب گفته شده  امضا

1

هفته اول   مهر

اعداد طبیعی- اعداد اعشاری

  5الی 14

 

2

هفته دوم   مهر

اعداد حقیقی -  نماد ها

15 الی 27

 

3

هفته سوم   مهر

مجموعه ها - زیر مجموعه

30 الی 37

 

4

هفته چهارم   مهر

اجتماع - مشخص کردن مجموعه ها

38الی 47

 

5

هفته اول   آبان

توان رسانی و قواعد آن

50 الی 56

 

6

هفته دوم  آبان

توان صفر - نماد علمی

56 الی 62

 

7

هفته سوم   آبان

ریشه گیری – تقسیم رادیکالها

63 الی 67

 

8

هفته چهارم   آبان

جمع و تفریق رادیکالها

68 الی 71

 

9

هفته اول  آذر

تفریق و قرینه اعداد – یک جمله ایها

74 الی 80

 

10

هفته دوم   آذر

جمع یک جمله ایها – ضرب چند جمله ایها

80 الی 86

 

11

هفته سوم  آذر

اتحاد و تجزیه

87 الی 93

 

12

هفته چهارم   آذر

اتحاد و تجزیه - معادله

94 الی 103

 

13

هفته اول   دی

دستگاه مختصات – حل یک مساله

104 الی 116

 

14

هفته دوم  دی

دوره کردن و رفع اشکال

..........

 

15

هفته سوم   دی

ارزیابی نوبت اول

..........

 

16

هفته چهارم   دی

ارزیابی نوبت اول

..........

 

17

هفته اول   بهمن

شیب و شیب خط

117 الی 125

 

18

هفته دوم   بهمن

معادله خط – خط های عمود بر هم

126 الی 131

 

19

هفته سوم  بهمن

دستگاه معادلات – روش جایگذاری

132 الی138

 

20

هفته چهارم   بهمن

طرح یک مساله- کسینوس زاویه

140 الی 150

 

21

هفته اول  اسفند

شیب خط - روابط بین نسبت های مثلثاتی

151 الی 156

 

22

هفته دوم   اسفند

حل یک مساله - اعمال جبری روی عبارات گویا

158 الی 164

 

23

هفته سوم   اسفند

ساده کردن - قاعده تقسیم دو چند جمله ای

165 الی 171

 

24

هفته چهارم   اسفند

مرور کردن

..........

 

25

هفته سوم  فروردین

عبارت های رادیکالی

172 الی 174

 

26

هفته چهارم  فروردین

معادلات درجه دوم – روش تجزیه

176 الی 182

 

27

هفته اول اردیبهشت

روش خوارزمی – فرمول کلی

183 الی 188

 

28

هفته دوم اردیبهشت

نامساوی – حل یک مساله

190 الی 200

 

29

هفته سوم اردیبهشت

مروری بر کل کتاب

..........

 

30

هفته چهارم اردیبهشت

مروری بر کل کتاب

..........

 تاريخ : سه شنبه هشتم آذر 1390 | 20:45 | نویسنده : نادر بلال زاده

رديف

     تاريخ

مطالب پيش بيني شده

صفحه

مطالب گفته شده   امضا

1

هفته اول         مهر

هندسه و استدلال استقرايي

1الي 6

 

2

هفته دوم        مهر

استدلال استنتاجي

6 الي 11

 

3

هفته سوم        مهر

استدلال استنتاجي

11 الي13

 

4

هفته چهارم      مهر

مثلث هاي هم نهشت

13 الي18

 

5

هفته اول         آبان

مثلث متساوي الساقين

18 الي22

 

6

هفته دوم         آبان

خم

22 الي24

 

7

هفته سوم        آبان

متوازي الاضلاع

24 الي30

 

8

هفته چهارم      آبان

مساحت مستطيل…

30 الي 36

 

9

هفته اول          آذر

مساحت متوازي الاضلاع…

36 الي 42

 

10

هفته دوم         آذر

مساحت مثلث –لوزي..

42 الي 48

 

11

هفته سوم        آذر

قضيه فيثاغورس

48 الي54

 

12

هفته چهارم       آذر

عكسقضيه فيثاغورس

54 الي58

 

13

هفته اول          دي

مساحت شش ضلعي منتظم-..

58 الي62

 

14

هفته دوم         دي

تشابه – نسبت وتناسب

62 الي 69

 

15

هفته سوم         دي

امتحانات نوبت لول

 

 

16

هفته چهارم       دي

امتحانات نوبت لول

 

 

17

هفته اول        بهمن

قضيه تالث در مثلث

69 الي75

 

18

هفته دوم        بهمن

مثاث هاي متشابه

75 الي80

 

19

هفته سوم       بهمن

حالت هاي تشابهدر دو مثلث

80 الي 83

 

20

هفته چهارم     بهمن

حالت هاي تشابهدر دو مثلث

83 الي88

 

21

هفته اول       اسفند

محيطومساحت شكل هاي متشابه

88 الي94

 

22

هفته دوم      اسفند

محيطومساحت شكل هاي متشابه

94 الي 98

 

23

هفته سوم      اسفند

…- شكل هاي فضايي

98 الي102

 

24

هفته چهارم    اسفند

مكعب مستطيل

102 الي107

 

25

هفته سوم      فروردين

منشور واستوانه

107 الي113

 

26

هفته چهارم      فروردين

اصل كاواليري

113 الي 117

 

27

هفته اول    ارديبهشت

هرم ومخروط

117 الي 125

 

28

هفته دوم    ارديبهشت

كره-مساحت-حجم

125 الي 130

 

29

هفته سوم   ارديبهشت

كره-مساحت-حجم

130 الي 132

 

30

هفته چهارم ارديبهشت

دوره

 

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنیدتاريخ : جمعه ششم آبان 1390 | 9:41 | نویسنده : نادر بلال زاده

فرم طرح درس روزانه

عنوان: حساب دیفرانسیل و انتگرال 1و2     پایه: پیش دانشگاهی     موضوع: دستگاه اعداد      صفحه:        مدت جلسه: 80     

 

هدف کلی: آشنایی با دستگاه اعداد حقیقی

اهداف جزئی: اعداد حقیقی – آشنایی با چند نماد – قدرمطلق

اهداف رفتاری: در فرآیند آموزش این درس دانش آموز می تواند:

رئوس مطالب درسی (مفاهیم)

وسیله آموزشی

روش یاددهی - یادگیری

فعالیتهای یاددهی - یادگیری

زمان

 

 

 

 

ارزشیابی تکوینی:

 

 

 

 

 

 

تعیین تکلیف:

1) حل تمرینهای      

    کتاب

2) ادامه حل

تستهای باقیمانده

زمان

الف) دانستنیها و مهارتها:

1) اصول موضوع مجموعه عددهای      

   حقیقی را بیان کند.

2) ویژگیهای مهم مجموعه اعداد

   حقیقی را درک کند.

3) نمادها و سورها را بشناسد .

4)معادلات و نا معادلات قدرمطلقی

   را حل کند.

 

ب) نگرشها:

1) از ویژگیهای اعداد حقیقی در

   حل مسائل استفاده کند.

2) درک کاملتری از مجموعه کامل

   اعداد حقیقی داشته باشد.

 

1) اعداد حقیقی

2) ویژگیهای دیگر

   اعداد حقیقی

3) چند ویژگی

   دیگر

4) توان و ریشه

5) آشنایی باچند

   نماد

6) قدر مطلق

 

 

1) تخته و گچ

2) تستهای

   آمورشی

3) تستهای

   کنکور

 

 

1) پرسش و پاسخ

2) سخنرانی

 

 

الف) امور مقدماتی:

 سلام و احوال پرسی – حضور غیاب

ب) رفتار ورودی و ارزشیابی تشخیصی:

  بیان چند تمرین در مجموعه اعداد حقیقی

ج) ایجاد انگیزه:

  لزوم آشنایی با این مجموعه و کاربردهای

  آن ، که در فصلهای آینده آشنا می شویم

د) ارائه درس:

  جزوه درس ضمیمه میباشد

ه) فعالیت تکمیلی:

  بیان چند تمرین – فتوکپی تستها  در

  اختیار دانش آموزان قرار می گیرد

و) جمع بندی و نتیجه گیری:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنیدتاريخ : جمعه ششم آبان 1390 | 9:39 | نویسنده : نادر بلال زاده


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

طرح درس سالانه حساب ديفرانسيل و انتگرال 1 و2  ميزان ساعت در هفته  4 ساعت            سال تحصيلي 90-89                                                 طراح :

مهر ماه 89

هفته اول

دستگاه اعداد

هفته دوم

دنباله ها - همگرايي دنباله ها- اعمال اصلي روي دنباله ها

هفته سوم

دنباله هاي كراندار و يكنوا-

هفته چهارم

سري ها و سري هندسي

آبان ماه 89

هفته اول

رفع اشكال - امتحان از فصل 1و2

هفته دوم

حد توابع - حد چپ و حد راست- دنباله ها و حد

هفته سوم

قضاياي حد توابع- پيوستگي توابع در نقطه- پيوستگي توابع در بازه

هفته چهارم

قضاياي پيوستگي كاربرد آن-پيوستگي تابع معكوس

آذر ماه 89

هفته اول

حد بينهايت- رفتار تابع در بينهايت

هفته دوم

رفع اشكال - امتحان از فصل3

هفته سوم

مشتق پذيري و پيوستگي- قضاياي آن

هفته چهارم

تابع مشتق -مشتق تابع مركب

دي ماه 89

هفته اول

رفع اشكال- امتحان از فصل 4

هفته دوم

امتحانات نوبت اول

هفته سوم

هفته چهارم

بهمن ماه 89

هفته اول

مشتق تابع ضمني و تابع معكوس و مشتق مراتب بالا تر

هفته دوم

آهنگ تغيير - كميتهاي وابسته - اكسترممهاي نسبي- قضيه رول

هفته سوم

قضيه رول -قضيه مقدار ميانگين

هفته چهارم

توابع صعودي و نزولي - آزمونهاي مشتق

اسفند ماه 89

هفته اول

رفع اشكال - امتحان از اين فصل

هفته دوم

جهت تقعر ،نقطه ي عطف و رسم نمودار تابع

هفته سوم

قاعده ي هوپيتال - ديفرانسيل  

هفته چهارم

خطي سازي و خطا- حل معادله ي f(x)=0 

فروردين ماه 90

هفته اول

تعطيلات سال جديد

هفته دوم

هفته سوم

تدريس روش نصف كردن و نيوتن

هفته چهارم

انتگرال هاي معين  و ويژگي هاي آن

ارديبهشت ماه 90

هفته اول

قضيه هاي بنيادي - تابع اوليه (انتگرال نامعين)

هفته دوم

انتگرال نامعين

هفته سوم

رفع اشكال - امتحان از اين فصل

هفته چهارم

رفع اشكال

خرداد ماه 90

هفته اول

امتحانات نوبت دوم

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید